Чоловік, щоб «вибити» борг у знайомого, забрав у його синів телефон.

Уто­рік в Ше­пе­тів­ці міс­це­вий жи­тель по­мі­тив ав­то­мо­біль сво­го знайомо­го, який йому ви­нен 763 грив­ні за прид­ба­ні в борг бу­ді­вель­ні ма­те­рі­али. Аби вкот­ре на­га­да­ти про не­об­хідність зап­ла­ти­ти гро­ші, чо­ло­вік пі­дій­шов до ав­та. Втім, у са­ло­ні знайомо­го не бу­ло, ли­ше си­ді­ли ді­ти (не­пов­но­літ­ній і ма­ло­літ­ній си­ни), кот­рі його впіз­на­ли. Стар­ший син, на про­хан­ня об­ви­ну­ва­че­но­го, под­зво­нив ма­мі й пе­ре­дав йому та­тів те­ле­фон для роз­мо­ви. Про­те той, по­го­во­рив­ши, заб­рав мо­біль­ний із со­бою, по­обі­цяв­ши по­вер­ну­ти піс­ля по­вер­нення бор­гу. Та ко­ли за спра­ву взя­ла­ся по­лі­ція, ви­ки­нув те­ле­фон, чим зав­дав знач­ної шко­ди ін­те­ре­сам по­тер­пі­ло­го. Про це по­ві­до­ми­ла прес­служ­ба су­ду.

Як ідеть­ся у ви­ро­ку Ше­пе­тівсь­ко­го місь­крайон­но­го су­ду, який роз­гля­дав кри­мі­наль­не про­вад­ження за об­ви­ну­ва­чен­ням ше­пе­тів­ча­ни­на у гра­бе­жі (час­ти­на 1 стат­ті 186 Кри­мі­наль­но­го ко­дек­су Ук­ра­їни).

У су­до­во­му за­сі­дан­ні об­ви­ну­ва­че­ний по­яс­нив, що поз­найомив­ся з по­тер­пі­лим на скла­ді за міс­цем ро­бо­ти, той не­од­но­ра­зо­во ку­пу­вав у нього бу­ді­вель­ні ма­те­рі­али. Кіль­ка ра­зів на­віть да­вав у борг, бо до­ві­ряв по­куп­це­ві. Та у бе­рез­ні, взяв­ши то­вар, знайомий гро­ші не по­вер­нув і на про­хан­ня не ре­агу­вав. Влас­ни­ця ма­га­зи­ну по­пе­ред­жа­ла, що нак­ла­де на нього штраф чи поз­ба­вить пре­мії за цей борг. 3 чер­вня під час роз­мо­ви з дру­жи­ною по­тер­пі­ло­го те­ле­фо­ном, зро­зу­мів, що мо­же за­ли­ши­ти його со­бі як зас­та­ву до по­вер­нення гро­шей. За­пев­нив, що не ко­рис­ту­вав­ся гад­же­том, але но­сив із со­бою, аби від­да­ти. Та ко­ли ска­за­ли про об­шук у квар­ти­рі — ви­ки­нув мо­біль­ний у ста­вок.

По­тер­пі­лий під­твер­див, що взяв у борг в об­ви­ну­ва­че­но­го бу­ді­вель­ні ма­те­рі­али, але гро­ші не міг по­вер­ну­ти, бо че­рез ка­ран­тин не бу­ло ро­бо­ти. Ска­зав, що сам те­ле­фон не­до­ро­гий, та у ньому бу­ли кон­такти за­мов­ни­ків, з яки­ми він пра­цю­вав, то­му втра­та цих кон­тактів для нього ста­но­вить знач­ну шко­ду. Про­сив стяг­ну­ти з об­ви­ну­ва­че­но­го 520 гри­вень май­но­вої і 25 ти­сяч гри­вень — мо­раль­ної шко­ди.

Оці­нив­ши дос­лідже­ні в су­до­во­му за­сі­дан­ні до­ка­зи, суд дій­шов вис­новку, що ква­лі­фі­ка­ція дій об­ви­ну­ва­че­но­го як гра­біж (ч.1 ст. 186 КК Ук­ра­їни) — неп­ра­виль­на, та пе­рек­ва­лі­фі­ку­вав їх на са­моп­равс­тво — са­мо­віль­ні, всу­пе­реч ус­та­нов­ле­но­му за­ко­ном по­ряд­ку дії, пра­во­мір­ність яких ос­по­рю­єть­ся ок­ре­мим гро­ма­дя­ни­ном, що за­по­ді­яли знач­ної шко­ди ін­те­ре­сам гро­ма­дя­ни­на (стат­тя 356 Кри­мі­наль­но­го ко­дек­су Ук­ра­їни).

«От­же, су­дом вста­нов­ле­но, що об­ви­ну­ва­че­ний не мав на ме­ті от­ри­ман­ня ма­те­рі­аль­ної ви­го­ди, а ді­яв з ме­тою за­хис­ту сво­їх за­кон­них ін­те­ре­сів та ін­те­ре­сів сво­го ро­бо­то­дав­ця, про­те виб­рав для цього не­за­кон­ний спо­сіб.

Та­ким чи­ном, в (його) ді­ях від­сутня та­ка обов’яз­ко­ва оз­на­ка суб’єк­тивної сто­ро­ни скла­ду зло­чи­ну, пе­ред­ба­че­но­го ч. 1 ст. 186 КК Ук­ра­їни, як ко­рис­ли­вий мо­тив, що вик­лю­чає на­яв­ність скла­ду да­но­го зло­чи­ну», — за­ува­жує суд.

Від­так Ше­пе­тівсь­кий місь­крайон­ний суд виз­нав чо­ло­ві­ка ви­ну­ва­тим у вчи­нен­ні кри­мі­наль­но­го прос­тупку, пе­ред­ба­че­но­го стат­тею 356 КК Ук­ра­їни, і приз­на­чив йому по­ка­ран­ня у ви­ді штра­фу в роз­мі­рі 30 не­опо­дат­ко­ву­ва­них мі­ні­му­мів до­хо­дів гро­ма­дян, що ста­но­вить 510 гри­вень. Та­кож стяг­нув з нього 520 гри­вень ма­те­рі­аль­ної шко­ди, час­тко­во за­до­воль­нив­ши ци­віль­ний по­зов по­тер­пі­ло­го.

Ви­рок ще не наб­рав за­кон­ної си­ли і мо­же бу­ти ос­карже­ний до апе­ля­цій­но­го су­ду.

InternetUA

https://internetua.com/

Новости по теме
Бренд GMC показав позашляхові можливості електричного Hummer.

Бренд GMC показав позашляхові можливості електричного Hummer.

У той час як більшу частину недавнього ажіотажу, яким насолоджувалася GMC, можна віднести до нового Hummer EV, шанувальники більш традиційних, розкішних пропозицій, затамувавши подих, чекали, коли буде представлена ​​версія Denali для GMC Terrain ...

InternetUA

Volvo запустит в космос тысячи спутников для автопилота.

Volvo запустит в космос тысячи спутников для автопилота.

Volvo и ее китайская материнская компания Geely планируют запустить ряд орбитальных спутников, которые сделают возможным автономное управление их моделями. Geely получила разрешение от правительства Китая начать производство спутников на своем нов...

InternetUA

Стало известно кто убил Кеннеди

Стало известно кто убил Кеннеди

UA - Питання: "Хто вбив Кеннеді",- нарешті отримало свою відповідь. Через маже 60 років агенти ЦРУ відкривають факти. Виявляється, що вбивство американського президента замовив Микита Хрущов. До сих пор не подписаны на УНИАН в Telegram? RU - Вопро...

14 2

Полицейские  «ошибились»  адресом, а потом избили мужчину и украли деньги из дома.

Полицейские «ошибились» адресом, а потом избили мужчину и украли деньги из дома.

UA - Помилитися номером телефону. Таке в житті буває і нічого страшного тут немає, але коли правоохоронці помилково штурмують не той будинок, катують господаря, та ще й крадуть гроші, така історія заслуговує на великий резонанс. До сих пор не подп...

9

Отказались от вакцинации? Не сможете поехать в другую страну!.

Отказались от вакцинации? Не сможете поехать в другую страну!.

UA - Відмова від щеплення в майбутньому буде означати відмову від світу. Вакцина стає на кшталт закордонного паспорту, не отримання якого унеможливить перетин кордону іншої країни. Коли це стане реальністю, дивіться у нашому відео. До сих пор не п...

1

Крымчанин раскаялся, что участвовал в аннексии - Крым.

Крымчанин раскаялся, что участвовал в аннексии - Крым.

«Участие в Крымской весне – моя ошибка». Крымчанин раскаялся, что содействовал захвату Крыма Россией. Такое признание севастополец Евгений Куцарев сделал на суде в Херсоне. Во время оккупации он в составе общественного движения «Автоканал Севастоп...

3

На что идут женщины, чтобы нравиться мужчинам?

На что идут женщины, чтобы нравиться мужчинам?

UA - За два тижні Восьме березня і чоловіки по всьому світу будуть намагатись втілити у життя весняні забаганки своїх коханих. А вони в прекрасної половини людства бувають дуже різними. До сих пор не подписаны на УНИАН в Telegram? RU - За две неде...

1

Сделают ли игорный бизнес в Украине снова нелегальным?.

Сделают ли игорный бизнес в Украине снова нелегальным?.

UA - Гральному бізнесу в Україні, як кажуть в народі, "щось пороблено". Спочатку він був нелегальним, тобто поза законом. А після легалізації став епіцентром скандалів та інтриг. Може його знов повернуть в тінь? До сих пор не подписаны на УНИАН в ...